ប្រលងអាហារូបករណ៍

ប្រលងអាហារូបករណ៍(១)

ប្រលងអាហារូបករណ៍(២)

ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍

Download គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍

math-pi_page_01

Download គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលអាហារូបករណ៍ភាគ១

new-book-ii

Download គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ជប៉ុន​ សិង្ហបុរី​ ចិន​​ និង វៀតណាមភាគ២

book

Download គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍ជប៉ុន ចិន វៀតណាម រុស្ស៊ី និង សិង្ហបុរី ភាគ១

Advertisements

ចាកចេញ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s